top of page

Sinds dit seizoen hebben we een nieuwe rubriek waarmee we een aantal teams in de spotlight zetten, BVV Rooy trapt af!

Hoe en wanneer is jullie team ontstaan?

In 2018. Wij hebben allemaal bij ActiveRooy gevolleybald, maar niet allemaal tegelijkertijd in 1 team. Via een app is er altijd contact tussen de speelsters geweest. Nadat wij een paar jaar gestopt waren met volleybal, begon het toch weer te kriebelen om toch weer te gaan volleyballen alleen dan op recreatief niveau. Toen hebben wij alle opties overwogen en besloten om BVV Rooy op te richten en bij VRC de competitie te gaan spelen.

Waar komen jullie vandaan? De meeste van ons komen uit gemeente/omgeving Venray en een enkeling woont in Cuijk of Venlo.

Sinds wanneer spelen jullie bij de VRC en in welke poule spelen jullie dit seizoen? We spelen sinds vorig seizoen bij VRC en dit seizoen spelen wij in de poule Dames A1.

Wat is jullie yell? Joekeloele. Gewoon omdat het kan en het klinkt leuk.

Trainen jullie naast de wedstrijden? Hoe ziet een training er bij jullie uit? Ja, wij trainen 1 keer in de week op dinsdagavond. Iedereen maakt om de beurt een training. Meestal begint de training met een yell, daarna stukje warming up. Vaak wordt er een 7 minute work out gedaan. Daarna volgen wat pass, aanvals oefeningen. De training wordt afgesloten met een partijtje. Ook regelmatig proberen wij op trainingsavonden een oefen potje te spelen.

Wat maakt jullie team zo leuk? Wij kennen elkaar al een tijdje. Buiten het volleybal om doen we met een grotere groep ook regelmatig andere activiteiten, zoals op stap gaan of koken. Iedereen respecteert elkaar en laat elkaar in zijn eigen waarde. Samen een biertje drinken, kletsen en leuk ballen.

Wat willen we nog meer over jullie weten? Sinds dit jaar is ons team een stukje groter dan vorig jaar en hebben wij weer een paar nieuwe speelsters erbij. Daarnaast zijn er pas 2 nieuwe baby'tjes geboren en is er nog 1 opkomst.

Verslag van de jaarvergadering van de Volleybal Recreanten Competitie Boxmeer

maandag 26 augustus 2019, in het tekenlokaal van het Merlet in Cuijk.

Aanwezig: Het bestuur van de VRC Boxmeer: Patrick Wever, Marion Vosters, Agnes Opsteegh, Wiet Elbers, Eline Broeks, Tessa Jan-Rat.

De verenigingen: Peter Peters, Sportclub Wijchen, WVC ’91, VC Montagnards, Molateam, VC Volt, Activia, Kikkers, AV Flash, Fanna Friends, Cobbussen sinds 1986, De Gummies/Shock, BVV Rooy, Terpteam, Apollo, Vocala/Luctor, Activia Wanroij, Vollen ’65.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur met een welkom aan iedereen.

2. Mededelingen

Harry heeft het bestuur gevraagd om volgende opnieuw onder de aandacht te brengen:

We zijn te gast bij het Merletcollege. Dit brengt regels met zich mee.

 • Rookvrije zone: Het Merlet heeft geconstateerd dat er aan de achterzijde van de school (nog) steeds peuken op de grond liggen. Zij streeft naar een rookvrije zone om de school. Roken dus buiten de hekken, dames en heren!

 • Parkeren: Parkeer je auto op de parkeerplaats nabij SIOL. Er mag niet geparkeerd worden direct voor of achter de poort.

 • Sporttassen: Zet je sporttas in verband met de beperkte ruimte niet in de pauzeruimte svp, maar plaatsen in de gang tegen de kluisjes!

 • Blikjes: Lege blikjes inleveren bij Harry, svp!

 • Zaalwacht: Aan- en afmelden bij Harry!

 • Antennes: Inleveren bij Harry.

 • Helpen: Harry waardeert het als we hem helpen met het wegzetten van de stoelen en krukken.

 • Schoenen in zaal: Het is verboden om met (gehakte) schoenen de sportzaal in te lopen vanwege beschadigingen aan de vloer. Bij Harry liggen zaalsloffen.

V: De zaalsloffen zijn wel van slechte kwaliteit.

A: Het bestuur kijkt naar een oplossing.

3. Verslag van de jaarvergadering d.d. 3 september 2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Financieel overzicht seizoen 2018-2019

V: Er wordt gevraagd wat “tegemoetkoming Soos” betekent.

A: De voorzitter merkt op dat dit een bijdrage voor Harry is.

V: Wat is de bestuursactiviteit?

A: De jaarlijkse afsluitende vergadering, gecombineerd met het bestuursetentje.

5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie

 • Verslag kascontrolecommissie 2018-2019 De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Monique Kuijpers (Luctor) en Harry Hubers (Cobbussen Club 1986). De commissie heeft de boekhouding in orde bevonden, alles ziet er uitstekend uit.

 • Décharge De kascontrolecommissie bedankt de penningmeester voor haar werk, waarna de vergadering met algemene stemmen en applaus décharge aan de penningmeester verleent.

 • Kascontrolecommissie 2019-2020

 • Harry Hubers (Cobbussen Club 1986) en Yvonne Lenkens (Fanna Friends) melden zich aan voor de kascontrole in 2020. De penningmeester zal hen t.z.t. informeren.

6. Begroting seizoen 2019-2020 met vaststellen teamgeld

V: Waarom zijn de advertentiekosten hoger begroot?

A: Om nieuwe teams te werven willen we gaan investeren in advertentiekosten zoals o.a. advertenties op Facebook en in de plaatselijke kranten.

V: Wat houdt administratiekosten in?

A: De kosten van de Regiobank, de website, inktpatronen, facebook etc..

 • De contributie is € 185,00 per team. Vanwege voldoende reserves wordt er een korting van € 30,00 voorgesteld, waarmee de contributie voor het komend jaar opnieuw wordt vastgesteld op € 155,00.

De vergadering keurt de begroting 2018-2019 met algemene stemmen goed.

7. Bestuursverkiezing

 • Patrick Wever (voorzitter) is aftredend en herkiesbaar.

 • Marion Vosters (ledenadministratie + secretariaat) is aftredend en herkiesbaar.

 • Agnes Opsteegh-van Dijken is aftredend en herkiesbaar.

Allen worden met algemene stemmen opnieuw benoemd.

8. Bespreking competitie seizoen 2019-2020

V: Er wordt opgemerkt dat er bij de laatste wedstrijdavond in Oeffelt geen kantinebeheerder aanwezig was.

A: Het bestuur zal hierover contact opnemen met zaal Meerkamp Oeffelt, aangezien de wedstrijdavonden al een jaar van tevoren vastgelegd moeten worden in Oeffelt.

V: Waarom begint een nieuw team onderaan in de competitie? Is er geen technische commissie?

A: De VRC heeft geen technische commissie. Een team dat promoveert heeft altijd het eerste recht om door te stromen naar een hogere klasse. Het is voor het bestuur dan ook moeilijk om voorrang te geven aan een nieuw team dat graag in een hogere klasse ingedeeld wil worden. Het probleem is overigens bekend.

V: Naar aanleiding van de scheidsrechterscursus zouden er een aantal regels worden gewijzigd. Klopt dat?

A: Het bestuur kijkt dit na. Bij voldoende animo wordt er begin 2020 weer een scheidsrechtersavond georganiseerd. De voorzitter verzoekt iedereen respect te hebben voor de scheidsrechter van onze recreantencompetitie.

V: Soms komt er een bal vast te zitten boven in het rooster. Is het mogelijk om een net te kopen oid?

A: Het bestuur vraagt dit na bij het Merlet. Tip: Zet duidelijk je teamnaam op de bal.

V: Mogen de pasjes ook digitaal gecheckt worden door de scheidsrechter?

A: Uiteraard! Het bestuur ziet hierin geen problemen.

V: Dient er met rugnummers gespeeld te worden?

A: Nee, wel graag dezelfde shirts per team.

V: Kan er warmgelopen worden en ingespeeld worden voor de wedstrijd?

A: Dit kan op eigen helft. Overigens is dit vaak van korte duur.

 • De wateroverlast in een aantal kleedlokalen is aangekaart bij het Merlet. Vooralsnog wordt dit nog niet opgelost. Hierover is Merlet nog in overleg met de aannemer.

 • Blanco wedstrijdformulieren liggen in Oeffelt en bij Harry in Cuijk. Voor de ingevulde wedstrijdformulieren liggen er in Oeffelt enveloppen. Graag opsturen! De ingevulde wedstrijdformulieren in Cuijk kunnen bij Harry ingeleverd worden. Overigens staat het formulier ook op onze website.

 • Teams leveren een scheidsrechter en een teller. In sommige poules is het dit jaar noodzakelijk dat er op één avond 2 scheidsrechters van 1 team nodig zijn.

 • Naar aanleiding van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heeft het bestuur onlangs besloten de gegevens van de leden die gestopt zijn bij onze competitie, nog 2 jaar te bewaren. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd uit ons systeem. Mocht een lid na 2 jaar weer deel willen nemen dan kan dat natuurlijk. Er moet dan wel een nieuw pasje met een nieuw registratienummer worden aangevraagd.

 • Het bestuur is voornemens scheidsrechtersstoelen aan te schaffen. Merlet denkt na over de opslag hiervan.

 • Aanmelden teams begin seizoen. Inmiddels heeft Agnes de ledenlijsten verzonden. Volgend jaar zal er een digitaal formulier op de website verschijnen waarin per team de leden ingevuld kunnen worden.

9. Aanpassing PD-regeling

De competitie wordt bij voorkeur gespeeld met een poule van 9 of 10 teams. Hierdoor is de PD-regeling bij een aantal poules aangepast. De nieuwe PD-regeling is vermeld op onze website: vrcboxmeer.nl.

V: Apollo merkt op dat ze graag op de hoogte waren gebracht inzake de teamindeling van Apollo van de de Heren

A: Het bestuur bevestigt dat ze dit had moeten doen en biedt haar excuses aan. Het bestuur merkt op dat zij conform het reglement bevoegd is, de indeling te wijzigen.

V: Is het niet mogelijk dat er 1 grote herenpoule komt en deze later te verdelen in een A-B-C-klasse?

A: Het bestuur gaat dit onderzoeken, maar voorziet al direct een aantal problemen voor wat betreft de haalbaarheid.

10. Rondvraag

V: Kan het bestuur ons informeren welke teams gestopt zijn en wat de nieuwe teams zijn?

A: Het bestuur zal dit bekijken.

V: VRC bestaat ruim 40 jaar. Tijd voor reünie? Mixtoernooi met alle teams aan eind van het seizoen?

A: Ook dit zal het bestuur gaan bekijken of dit realiseerbaar is.

V: Hoe gaat VRC om met de Facebookpagina? Evt linken aan SC Wijchen? Petra van Aken is contactpersoon.

A: Goed idee! .

V: Mogen we spelen met 2 dispensatiespelers in 1 team?

A: Graag hierover even e-mailen naar de ledenadministratie. (Agnes van Dijken)

V: Om nieuwe leden te werven kunnen wellicht ouders van jeugdleden benaderd worden om ook te komen volleyballen.

A: Goed idee. Hierin is overigens geen taak weggelegd voor VRC, maar wellicht een idee voor de andere verenigingen om nieuwe leden te werven.

A: Het bestuur krijgt de complimenten van Gerry Grutters voor haar werkzaamheden.

V: Hoeveel speler moeten er minimaal in het veld staan?

A: 5.

11. Sluiting

Na een interessante quiz over allerlei weetjes van VRC bedankt de voorzitter iedereen voor de komst, wenst iedereen een leuk en sportief volleybalseizoen toe en sluit om 22.00 uur de vergadering.

De jaarvergadering van VRC vindt plaats op maandagavond 26 augustus 2019 om 20.30 uur in het Merlet te Cuijk (tekenlokaal).

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering d.d. 3 september 2018

4. Financieel overzicht seizoen 2018-2019

5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

6. Begroting seizoen 2019-2020

7. Bestuursverkiezingen

 • Aftredend en herkiesbaar Patrick Wever (voorzitter)

 • Aftredend en herkiesbaar Marion Vosters (secretaris)

 • Aftredend en herkiesbaar Agnes Opsteegh-van Dijken (ledenadministratie)

8. Bespreking competitie seizoen 2019-2020

9. Aanpassing PD-regeling

10. Rondvraag

11. Sluiting

Wij hopen alle verenigingen te zien op maandag 26 augustus a.s.

Bij verhindering s.v.p. AFMELDEN via vrcboxmeer@gmail.com.

Voor de notulen van de vorige jaarvergadering klik hier.

Lid worden van het bestuur? Neem uiterlijk één uur voor de ledenvergadering contact me ons op.

bottom of page