top of page

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Volleybalrecreantencompetitie Boxmeer, gevestigd te Wanroij ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17183000 hierna te noemen: `VRC’.

 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Daarom hebben wij in de privacyverklaring uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel de vraag dan gerust per e-mail aan de secretaris van de VRC of via het contactformulier op de website.

 

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens – eventueel - van ons ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder toestemming verstrekt VRC je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die VRC met jou heeft, tenzij VRC wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht VRC te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij VRC op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal VRC deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van VRC hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

VRC treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien je als minderjarige wenst te registreren dient je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van VRC. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. VRC raadt  aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

VRC past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. VRC raadt dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal VRC er alles aan doen om je per e-mail en via de website te informeren.

bottom of page