top of page

WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1. GRONDSLAGEN

art.1.1; Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle volleybalwedstrijden georganiseerd door Volleybalrecreantencompetitie Boxmeer (hierna VRC Boxmeer).

art.1.2; De bepalingen in het wedstrijdreglement gelden, tenzij anders vermeld, zowel voor de dames als voor de heren.

art.1.3; Overal waar vereniging staat wordt ook club bedoeld.

Artikel 2. WEDSTRIJDEN

art.2.1; VRC Boxmeer kent competitiewedstrijden.

art.2.2; Het doel van de competitiewedstrijden is:

  1. Het bevorderen van het volleybalspel.

  2. Het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen tussen de deelnemers.

Artikel 3. ORGANISATIE

art.3.1; De organisatie van de competitiewedstrijden berust bij het bestuur van VRC Boxmeer.

Artikel 4. OPBOUW

art.4.1; Jaarlijks organiseert VRC Boxmeer de competitie recreatief volleybal.

art.4.2; De competitie kent een piramidale opbouw.

art.4.3; Het aantal per poule bedraagt 9 of 10 teams
Een uitzondering hierop is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

art.4.4; De teams in een poule met 9 10 en 11 teams spelen 2 maal tegen elkaar.

De teams in een poule met 8 teams spelen 3 maal tegen elkaar.

In de MIX-klasse spelen de teams tot kerst 1x tegen elkaar.

Daarna worden de teams ingedeeld in Mix A (1 t/m 6 Mix) en Mix B (7 t/m 12 Mix)

In Mix A en Mix B spelen de teams 2x tegen elkaar.

 

Aan het einde van de competitie is een promotie/degradatieregeling van toepassing (zie artikel 8).

Artikel 5. INDELING

art.5.1; Verenigingen waarvan teams willen deelnemen aan de competitie, dienen zich middels de hiertoe door de VRC Boxmeer verstrekte formulieren in te schrijven. Dit moet geschieden binnen de hiertoe door de VRC Boxmeer gestelde termijn.

art.5.2; Indien een vereniging een team niet uiterlijk op de door VRC Boxmeer gestelde datum heeft ingeschreven voor de nieuwe recreantencompetitie, verliest dat team het recht tot deelname hieraan.

art.5.3; Bij de indeling draagt VRC Boxmeer zorg voor een zo goed mogelijke verdeling en vermijdt zoveel mogelijk de indeling van meerdere teams van één vereniging in één poule.

art.5.4; Een vereniging die voor de eerste keer met een team aan de competitie wil deelnemen, kan dat team alleen in de laagste klasse inschrijven. Het bestuur kan hiervan afwijken, om de piramidale opbouw te behouden.

Artikel 6. PROGRAMMERING

art.6.1; VRC Boxmeer stelt een wedstrijdprogramma op, waarin wordt gestreefd naar een zo regelmatig mogelijk spelen van wedstrijden.

art.6.2; In principe speelt een team op een avond twee wedstrijden. Indien daar aanleiding toe is, kan VRC Boxmeer besluiten om een team op een avond één of drie wedstrijden te laten spelen.

art.6.3; Elke wedstrijd bestaat uit 3 sets, allemaal gespeeld volgens het rallypoint-systeem. De eerste twee sets tot en met 25 punten (met 2 punten verschil: dus bij gelijke stand doorspelen tot 2 punten verschil). De derde set gaat t/m 15 punten (met 2 punten verschil, maar maximaal t/m 17 punten).

art.6.4; De speeldagen in de competitie vallen in de periode september tot april. De aanvangsdatum van de competitie wordt door VRC Boxmeer uiterlijk twee weken voor het spelen van de eerste wedstrijd bekend gemaakt.

art.6.5; De wedstrijden worden in MERLET Cuijk gespeeld op maandag- tot en met donderdagavond tussen 19.45 en 23.00 uur.

art.6.6; De verenigingen kunnen voor elk team vanaf uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum de competitie het wedstrijdprogramma raadplegen op onze website: http://www.vrcboxmeer.nl.

art.6.7; VRC Boxmeer heeft het recht te allen tijde het wedstrijdprogramma te wijzigen. De wijzigingen zullen tijdig, dat wil zeggen uiterlijk vijf dagen voor de speeldatum, per e-mail worden doorgegeven aan de contactpersoon van de betreffende verenigingen.

art.6.8; Wanneer door gebrek aan tijd een wedstrijd, set of gedeelte van een set niet gespeeld kan worden, wordt deze wedstrijd, set of gedeelte van een set, indien noodzakelijk voor de competitiestand, op een later te bepalen tijdstip gespeeld. Hiervan wordt aan de contactpersoon van de desbetreffende verenigingen tijdig, doch uiterlijk vijf dagen van tevoren per e-mail bericht gegeven.

Artikel 7. RESULTATEN EN STANDEN

art.7.1; Voor de wedstrijden in de competitie worden de volgende punten toegekend:

Bij een wedstrijduitslag van 3-0 ontvangt de winnaar drie punten en de verliezer 0 punten.
Bij een wedstrijduitslag van 2-1 ontvangt de winnaar twee punten en de verliezer 1 punt.

art.7.2; De uitslagen en standen zijn te vinden op onze website: http://www.vrcboxmeer.nl.

art.7.3; Is een team van verdere deelname aan de competitie uitgesloten of wordt een team door zijn/haar vereniging teruggetrokken, dan vervallen alle resultaten van de door dat team reeds gespeelde wedstrijden.

Artikel 8. KAMPIOENSCHAP/PROMOTIE/DEGRADATIE

art.8.1; Bij de heren is het op de eerste plaats geëindigde team heren A kampioen.
De nr.1 heren B promoveert naar de heren A.
Bij de mix promoveert de kampioen van de Mix B naar de Mix A.

art.8.2; Bij de dames is de nr. 1 van Dames Top kampioen.
De nr. 1 en 2 dames A promoveren naar dames Top.
De nr. 1 en 2 dames B promoveren naar dames A. 
De nr. 1 en 2 dames C promoveren naar dames B.

art.8.3;

De 2 laatst geëindigde teams in dames Top degraderen naar dames A.

De 2 laatst geëindigde teams in dames A degraderen naar dames B.

De 2 laatst geëindigde teams in dames B degraderen naar dames C.


art.8.4;

Bij de heren A degraderen het laatst geëindigde teams naar heren B.
Bij de Mix A degradeert het laatste teams naar de Mix B.

art.8.5; Bij gelijke stand na afloop van de competitie worden voor kampioenschap en/of promotie/degradatie de punten van de onderling gespeelde wedstrijden geteld.

art.8.6; Een team dat kampioen wordt en/of promoveert is verplicht te gaan spelen in de naast hogere klasse.

art.8.7; Om een gelijkmatige verdeling in de poules te behouden kan het bestuur afwijken van de voorgenoemde promotie/degradatieregeling. Dit om een gelijkmatige piramideopbouw te behouden.

Artikel 9. INSCHRIJVING

art.9.1; Voor deelname aan de recreantencompetitie moeten de verenigingen voor de teams inschrijfgeld betalen.

art.9.2; Het bedrag van het inschrijfgeld wordt ieder jaar in de jaarvergadering vastgesteld.

art.9.3; Het inschrijfgeld dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.

art.9.4; Teams die na opgave voor 1 september worden teruggetrokken, betalen de helft van het inschrijfgeld. Bij terugtrekking na 1 september wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

Indien het inschrijfgeld niet is voldaan, kan de vereniging worden uitgesloten van deelname aan de competitie.

art.9.5; De inschrijving geldt voor de duur van één seizoen. Vóór aanvang van het nieuwe seizoen dient men opnieuw in te schrijven (zie art. 5).

Artikel 10. SAMENSTELLING EN WIJZIGING VAN DE TEAMS

art.10.1; Verenigingen, waarvan enig team uitkomt in de competitie, moeten op de door VRC Boxmeer voorgeschreven wijze, voor aanvang van de competitie een opgave doen van de samenstelling van de deelnemende teams (teamopgave).

De teamopgave dient te geschieden in klimmende volgorde van de registratienummers, met vermelding van: naam, voorletters, registratienummer, man of vrouw en geboortedatum.

art.10.2; Alle spelers die aangemeld zijn, ontvangen een spelerspas van VRC Boxmeer. Alleen met deze spelerspas is men gerechtigd te spelen in de recreantencompetitie van VRC Boxmeer.

art.10.3;

Het is toegestaan bij een herenteam speelgerechtigde dames op te geven.

Tijdens de wedstrijd mag slechts één speelgerechtigde dame meespelen. Indien er meer namen van dames op het wedstrijdformulier voorkomen, moet de scheidsrechter op het wedstrijdformulier vermelden dat er per set maar één vrouw gespeeld heeft. Zonder deze vermelding wordt ongerechtigd gespeeld (zie art. 16.2).

In de damesklasse mogen geen heren meespelen.

Voor de mix-klasse geldt:

minimaal 2 dames/maximaal 4 heren of minimaal 2 heren/maximaal 4 dames

art.10.4; Een speler uit de dames Top, A, B, heren A en Mix A mag in principe nooit voor een team uit de lagere klasse uitkomen.

art.10.5; Een speler mag maximaal zes wedstrijden per competitie voor een team in de hogere klasse uitkomen. Na het spelen van de zevende wedstrijd wordt deze speler ongerechtigd voor het spelen in de lagere klasse of voor het spelen in zijn eigen team.

art.10.6; Indien een speler in een ander team speelt dan waartoe hij volgens de teamopgave behoort, is uitdrukkelijke vermelding verplicht tot welk team deze speler behoort en in welke klasse/poule hij speelt. Indien dit niet vermeld wordt, is er ongerechtigd gespeeld.(zie art. 16.2) Maximaal twee spelers, niet behorend tot het betreffende team, zijn toegestaan. Dus een team moet uit vier basisspelers bestaan.

Indien er meer namen van gastspelers op het wedstrijdformulier voorkomen, moet de scheidsrechter op het wedstrijdformulier vermelden dat er per set maar twee gastspelers gespeeld hebben. Indien dit niet vermeld wordt, is er ongerechtigd gespeeld (art. 16.2).

art.10.7; Spelers welke niet op de teamopgave vermeld staan, zijn, tenzij ze tussentijds opgegeven zijn, te allen tijde ongerechtigde spelers.

art.10.8; Verenigingen, welke tussentijds nieuwe spelers aan een team willen toevoegen, kunnen dit schriftelijk, bij voorkeur via email, doen. Na opgave + inleveren van een pasfoto is de speler speelgerechtigd. De nieuwe spelerspasjes worden in de zaal in Cuijk bezorgd.

art.10.9; Uitgekomen voor een team zijn alle spelers welke op het wedstrijdformulier vermeld staan. (mits anders vermeld/zie art. 10.5 en 10.6)

art. 10.10; Een team bestaat uit 6 spelers. Het is toegestaan in een wedstrijd vijf spelers op te stellen.

Artikel 11. SPELREGELS

art.11.1; Er wordt gespeeld volgens de officiële NeVoBo-spelregels, behoudens afwijkingen in dit reglement.

De spelregels zijn te vinden op de website van NeVoBo: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/ 

art.11.2; De nethoogte voor de dames Top- A- B en C : 2.24 meter

De nethoogte voor de heren A : 2.43 meter

De nethoogte voor de heren B en mix klasse: 2.35 meter

art.11.3; Het is niet verplicht rugnummers te dragen; uniforme kleding wordt op prijs gesteld.

​ Artikel 12. ZAALWACHT

art.12.1; De zaalwacht wordt geleverd door het team dat daarvoor in het wedstrijdprogramma is aangewezen.

art.12.2; De zaalwacht heeft de taak alles te verrichten om het verloop van de wedstrijden mogelijk te maken. (Taken zaalwacht zijn te vinden op onze website: http://www.vrcboxmeer.nl.

 

art.12.3; De zaalwacht dient 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijden aanwezig te zijn.

 

Artikel 13. SCHEIDSRECHTERS

art.13.1; De scheidsrechter wordt geleverd door het team dat daarvoor in het wedstrijdprogramma is aangewezen.

art.13.2; De scheidsrechter is tijdig aanwezig, controleert alvorens de wedstrijd begint de spelerskaarten. Tevens controleert de scheidsrechter of het wedstrijdformulier volledig is ingevuld alvorens de wedstrijd begint. Eventuele afwijkingen moeten op het wedstrijdformulier worden vermeld.

art.13.3; Bij het gebruik van stickers dienen de namen van de spelers die niet meespelen vóór aanvang van de wedstrijd doorgehaald te worden.

art.13.4; Alle beslissingen van de scheidsrechter zijn onherroepelijk.

art.13.5; De scheidsrechter controleert en tekent als laatste het wedstrijdformulier en geeft het aan de zaalwacht.

Artikel 14. TELLER

art.14.1; De teller wordt geleverd door het team dat als scheidsrechter in het wedstrijdprogramma is aangewezen.

 

art.14.2; De teller is tijdig aanwezig en houdt het wedstrijdformulier en het telbord bij.

Artikel 15. TEAM

art.15.1; Het team dient tien minuten voor aanvang van de wedstrijd in de zaal aanwezig te zijn.

art.15.2; Het team/de aanvoerder is verplicht het wedstrijdformulier voor aanvang van de wedstrijd in te vullen. Achter alle namen van de spelers zet hij het bijbehorende registratienummer in klimmende volgorde. Bij het gebruik van stickers dienen de namen van de spelers die niet meespelen vóór aanvang van de wedstrijd doorgehaald te worden.

art.15.3; De spelerspassen moeten aan de scheidsrechter worden getoond.

art.15.4; Het team/de aanvoerder vult het wedstrijdformulier ook in wanneer de tegenstander niet komt opdagen.

art.15.5; Het team/de aanvoerder controleert en tekent na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier en geeft het aan de desbetreffende scheidsrechter.

art.15.6; De laatst spelende teams breken de speelvelden af onder toezicht van de zaalwacht.

Artikel 16. MAATREGELEN BIJ OVERTREDINGEN

art.16.1; Wanneer een team verhinderd is een wedstrijd te spelen, wordt de wedstrijd voor het betreffende team met 0-3 verloren verklaard. De tegenstander wint deze wedstrijd met 3-0. Slechts in geval van bewezen overmacht, bepaalt VRC Boxmeer of van het bovenstaande wordt afgeweken.

art.16.2; Wanneer een team een ongerechtigde speler opstelt, wordt de wedstrijd voor het betreffende team met 0-3 verloren verklaard. De tegenstander wint met 3-0.

art.16.3; VRC Boxmeer heeft de bevoegdheid bij overtredingen van het reglement een wedstrijd als verloren te beschouwen.

Artikel 17. SLOTBEPALINGEN

art.17.1; Elke vereniging die deelneemt aan de competitie dient in het bezit te zijn van het huishoudelijk reglement van VRC Boxmeer.

art.17.2; Elke vereniging die deelneemt aan de competitie wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen.

art.17.3; Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door het bestuur van VRC Boxmeer en worden doorgegeven aan de leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

art.17.4; In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist VRC Boxmeer.

art.17.5; Het bestuur van VRC Boxmeer sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met deelname aan de volleybalcompetitie van VRC Boxmeer of het gebruik van de accommodatie waar de competitie afgewerkt wordt.

Laatste update: 16 juli 2023

bottom of page