top of page

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt maandag 3 september om 20.30 uur plaatst in het Merletcollege, katwijkseweg 2 in Cuijk.

De volgende punten staan op de agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering d.d. 31 augustus 2017

4. Huishoudelijk reglement en aanpassingen wedstrijdreglement

5. Uitslag enquête nieuwe sportzaal

6. Financieel overzicht seizoen 2017-2018

7. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

8. Begroting seizoen 2018-2019

9. Bestuursverkiezingen

* Aftredend en niet herkiesbaar Tilly Verstegen (penningmeester)

* Voorstel nieuw bestuurslid Tessa Jans Rat (penningmeester)

* Voorstel nieuw bestuurslid Eline Broeks (communicatieadviseur)

* Voorstel nieuw bestuurslid Wiet Elbers (competitieleider)

10. Bespreking competitie seizoen 2018-2019

11. Nieuwe website en AVG

12. Rondvraag

13. Sluiting

Wij nodigen alle verenigingen van harte uit om bij de vergadering aanwezig te zijn.

Op maandag 3 september a.s. om 20.30 uur vindt de jaarvergadering van VRC Boxmeer plaats in het Merlet in Cuijk. Op de agenda staan onder andere de volgende punten : de uitslag van de enquête van dit voorjaar, aanpassing van het wedstrijdreglement, de introductie van de nieuwe website en de bekendmaking van onze 3(!) nieuwe, enthousiaste bestuursleden. Dit wil je toch niet missen! Tot ziens!

Direct na de jaarvergadering ontvangt de contactpersoon begin september van de ledenadministratie een lijst van de geregistreerde spelers van het afgelopen seizoen. Indien jouw team vorig jaar al meespeelde is het niet nodig om vooraf een ledenlijst toe te sturen.

Wij verzoeken je deze gegevens te controleren en ons te berichten of deze nog kloppen. Mocht er van een of meerdere leden een naamsverandering hebben plaatsgevonden dan verzoeken wij je een digitale pasfoto met de nieuwe gegevens naar agnesvandijken1976@gmail.com te mailen. Zij zal er dan voor zorgen dat er een nieuw pasje wordt gemaakt. Voor nieuwe gegevens ontvangen wij graag de naam, adresgegevens en geboortedatum samen met een digitale pasfoto.

Ook wanneer er geen wijzigingen zijn verzoeken wij je vriendelijk dit aan de ledenadministratie te bevestigen!

Vanaf 1 oktober dient iedere speler in het bezit te zijn van een spelerspas.

bottom of page